Tel NL 085 023 03 47 - Tel BE 0031 85 023 03 47 - Contact@AllesBrandVeilig.nl

Brandslanghaspels Keuren-Onderhoud

Onderhoud - Keuren Brandslanghaspels

AllesBrandVeilig.nl kan het keuren en onderhoud van uw brandblussers en brandslanghaspels verzorgen.

Informeer naar onze gunstige tarieven. Vaste prijzen. Geen extra kosten achteraf!

Gelieve via ons contactformulier de locatie en het aantal blusmiddelen doorgeven en wij maken voor u een gunstige offerte voor het jaarlijks onderhoud keuren van uw brandblussers. Of bel 085 - 02 30 3 47 

De normen die betrekking hebben op het onderhoud van draagbare blustoestellen (NEN 2559) en Brandslanghaspels (EN671-3) zijn per 2001 gewijzigd. Om u enig inzicht te geven over deze beide normen geven wij u hier een praktische uitleg.

NEN 2559
Deze Norm behandelt voornamelijk het onderhoud van draagbare
blustoestellen te weten;
 
* Poederblussers van 2 t/m 12 kg
* Schuimblussers van 2 t/m 9 liter
* CO2 blussers van 2 en 5 kg
 
Daarnaast wordt er onderscheid gemaakt in draagbare blustoestellen met
permanente druk en drukpatroon apparaten. Voor verrijdbare blustoestellen
vanaf 10 kg wordt momenteel een nieuwe norm ontwikkeld die zeer veel zal
lijken op deze norm. De norm behandeld de verschillende
onderhoudsintervallen en de verrichtingen die ten minste dienen te worden
uitgevoerd tijdens deze controle, ook geeft de norm een maximale levensduur
voor blustoestellen aan van 20 jaar.
 
Intervallen voor onderhoud, uitgebreid onderhoud en revisie
NEN 2559 geeft in bijlage A een overzicht van de maximale
onderhoudsintervallen en maximum levensduur, deze zijn:
 
* 1 keer per jaar onderhoud
* 5 jaarlijks uitgebreid onderhoud
* 10 jaarlijkse revisie
* 20 jaar afkeur van blusser
 
Bij afkeur van een blustoestel dient u dit schriftelijk mee te delen rapport met
reden van afkeur.
 
Jaarlijks onderhoud
Het jaarlijks onderhoud wordt op locatie uitgevoerd, de controle bestaat uit de
volgende inspecties.
 
* Visuele inspectie van blustoestel op beschadigingen, deuken en
roestvorming.
* Controle van slang en spuitmond
* Leesbaarheid van transfer en controle rijkstype keur
* Controle van gangbaarheid verzegeling
* Controle van druk via de manometer en externe drukmeting
* Controle van inslagmechanisme (alleen patroon apparaten)
* Controle van patroon (alleen bij patroon apparaten)
* Controle op afdichtingen
* Controle van gewicht (Co2 blussers)
* Controle van inslag stoomwezen (Co2 blussers)
* Controle van leeftijd blustoestel
* Demontage/montage van blustoestel
* Aanbrengen keuringsstickers
 
Het vijfjaarlijkse en 15 jaarlijks onderhoud is een uitgebreide vorm van de
jaarlijkse controle, waarbij indien nodig of voorgeschreven de vulling wordt
vernieuwd.
 
Het 10 jaarlijkse onderhoud is een volledige demontage van het blustoestel,
vervangen van de vulling, beproeving van de romp (indien nodig), beproeven
van slang en spuitmond en indien nodig het vervangen van onderdelen.
 
Gebruikerscontrole
U als gebruiker dient periodiek een routine controle uit te voeren doormiddel
van een visuele controle op de volgende punten:
* Of het blustoestel op de daarvoor bestemde plaats aanwezig is
* Vrij en toegankelijk, zichtbaar en met de gebruiksaanwijzing aan de
voorkant
* Of het blustoestel is voorzien van leesbaar gebruikershandleiding en
onderhoudsetiketten.
* Gebruiksklaar is, te controleren doormiddel van b.v. de drukmeter.
* Is voorzien van verzegeling en of deze niet is verbroken.
 
Onderhoudsetiketten
Op het draagbare blustoestel dient een keuringsetiket te zitten met betrekking
tot het jaarlijks onderhoud, dit etiket bevat de volgende informatie:
* Naam van het onderhoudsbedrijf
* Verwijzing naar de geldende norm
* Nummer van de onderhoudsmonteur
* Goedgekeurd, afgekeurd of hervult
* Maand en jaar van controle
* Maand en jaar van eerst volgende controle
 
Ook dient het etiket voor houdbaarheid/vervanging van de blusstof op de
blusser aanwezig te zijn die de volgende informatie verstrekt:
* Naam onderhoudsbedrijf
* Maand en jaar van hervullen
* Na het 10 jarig onderhoud komt er nog een grootonderhoud/revisie sticker
op de blusser met de volgende informatie;
 
* Naam onderhoudsbedrijf
* Maand en jaar van groot onderhoud of revisie
 
Tevens dienen blustoestellen een niet uitwisbare productiedatum te hebben en
de CE markering.
 
Tijdens onderhoudswerkzaamheden moet de brandveiligheid gewaarborgd
blijven, dat houd afhankelijk van het brandgevaar in dat er slechts een beperkt
aantal blussers tegelijk buiten werking mogen zijn. Daartoe dienen
vervangende blussers voor te worden geplaatst.
 
Om de interne visuele controle beheersbaar te maken is het aan te raden
blustoestellen een eigen ID nummer mee te geven, hiermee kunt u in het
logboek leeftijd en onderhoudsintervallen per blusser zichtbaar maken.
Tevens is dit voor u en het onderhoudsbedrijf een goede leidraad tijdens de
controle, blustoestellen kunnen doormiddel van deze lijst niet vergeten worden
en u kunt op ID nummer registreren waar welk toestel is geplaatst.
 
Er zijn onderhoudsbedrijven die bij de eerste controle deze registratie voor u
verzorgen en een kant-en-klaar logboek kunnen aanleveren waarmee u tevens
voldoet aan de eisen gesteld in de NEN 2559.
 
Type blustoestel
* onderhoud
* groot onderhoud
* revisie
* Levensduur
 
Toestellen met water, water met toevoeging, of toestellen met schuim,
permanente druk en patroon apparaten
* 1 jaar
* 5 jaar, of als de bruikbaarheiddatum anders aangeeft
minimaal om de 5 jaar 10 jaar, of als de bruikbaarheiddatum anders aangeeft
minimaal om de 10 jaar 20 jaar
 
Poeder
1 jaar
5 jaar
10 jaar
20 jaar
 
Poederblussers, constante druk
1 jaar
5 jaar, of als de bruikbaarheiddatum anders aangeeft
10 jaar, of als de bruikbaarheiddatum anders aangeeft
20 jaar
 
Co2 1 jaar 5 jaar 10 jaar 20 jaar
 
Blustoestellen met Halon 1211 (BCF)
Toestellen met halon 1211 (BCF) mogen vanaf 31 december 2003 niet meer
worden onderhouden of worden hervuld. Deze blustoestellen dienen te worden
vervangen en worden afgevoerd om via de halonen bank te worden afgevoerd.
Halon is op basis van het Protocol van Montreal betreffende het verbod en het
beperken van het gebruik van ozonaantastende koolwaterstoffen en
halogeenkoolwaterstoffen ook in Nederland verboden zie Staatsblad wijziging
van 6 april a993 nr. 67 betreffende stoffen die de ozonlaag aantasten.
Blustoestellen die verwijderd dienen te worden;
Een aantal typen blustoestellen mogen niet meer onderhouden worden op
basis van type, constructie of bedieningswijze.
* Blustoestellen die gevuld zijn met chemisch gevormd schuim
* Blustoestellen die in werking worden gesteld door soda of zuurpatronen
* Druktoestellen die geklonken drukvoerende delen bevatten
* Blustoestellen die in werking treden door omkeren of op de grond stoten
* Blustoestellen waar geen originele onderdelen meer van verkrijgbaar zijn
* Blustoestellen voor eenmalig gebruik
* Blustoestellen zonder permanente productiedatum
* Blustoestellen die ouder zijn dan 20 jaar
Indien er afkeur plaats vindt op bovenstaande onderdelen dient het
onderhoudsbedrijf hier de gebruiker schriftelijk van in kennis te stellen.
*Bijlage 1) voegen wij een voorbeeld van een logboek bij wat u in Excel kunt
gebruiken;
 
Het bedieningsetiket van draagbare blustoestellen
Een bedieningsetiket van een draagbaar blustoestel dient minimaal de
volgende aanwijzingen in te houden voor de gebruiker:
* Type blustoestel en inhoud
 
* De rating van het blustoestel, ofwel de kwaliteit en capaciteit van het
blustoestel uitgedrukt in bijvoorbeeld 27 A, 233 B.
 
* De symbolen voor welke brandklassen het toestel geschikt is,
* Vaste stoffen
* Vloeistoffen
* Gassen
* Bediening van het blustoestel
* Na elk gebruik direct laten hervullen
* Blusstof, soort en type
* Drijfgas, soort
* Temperatuur grenzen
* Druk niveau
 
* Naam en adres van de vergunninghouder
* Rijkstype nummer met datum van afgifte
* Jaar van uitgifte
* Jaar van besluit
* Min. van Binnenlandse Zaken
* Besluit Rijkstype nummer
 
Normatieve verwijzingen:
NEN-EN 2 brandklassen
NEN-EN 3-1:1996 deel 1: brandbestrijding – draagbare blustoestellen –
beschrijving, spuitduur, beproeving van het blusvermogen voor de brandklasse
A en B
NEN-EN 3-2:1996 deel 2: brandbestrijding – draagbare blustoestellen –
Beproeving van het elektrische geleidingsvermogen, beproeving op inklinken,
bijzonder bepalingen.
NEN-EN 3-3:1994 deel 3: brandbestrijding – draagbare blustoestellen,
constructie, drukbestandheid, mechanische beproeving.
NEN-EN 3-4:1996 deel 4: brandbestrijding – draagbare blustoestellen,
vullingen en minimaal blusvermogen.
NEN-EN 3-5:1996 deel 5: brandbestrijding – draagbare blustoestellen,
aanvullende eisen en beproeving.
NEN-EN 3-6:1995 deel 6: brandbestrijding – draagbare blustoestellen,
voorwaarden voor de vastlegging van de conformiteit van draagbare
blustoestellen volgens EN 3 deel 1 tot en met deel 5